Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
התקדמו לתיגי

תנאי שימוש באתר

1.     מבוא

אתר tigi.co.il (להלן: "האתר") מופעל על-ידי תיגי בע"מ ח.פ. 514041797 מרחוב המכונאי 3 הוד השרון, ישראל  ("החברה") במטרה לספק לקהל לקוחותינו פתרונות הנדסיים חכמים בתחום חימום המים ואגירתם לשימושים תעשייתיים ומסחריים, תוך דגש על חיסכון באנרגיה ועל ההוצאות הכרוכות בחימום. מערך הפתרונות הכולל מנוהל באמצעות מערכת בקרה מתקדמת עם שירותים בענן. מערך זה מייצר אופטימיזציה תפעולית בזכות ניתוב השימוש במקורות האנרגיה השונים ובאגירתם. יש לקרוא את פרטי תנאי השימוש בתשומת לב וביסודיות.

2.     כללי

2.1.    השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות, ותנאים אחרים שהסכמת להם (להלן: "תנאי השימוש"), כפי שיעודכנו על-ידי החברה מעת לעת, ולתנאים נוספים שיקבעו על ידי החברה ככל שייקבעו. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

2.2.    מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש בשירות ("המשתמש" או "המשתמשים"). מובהר, כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש בשירות, בין באמצעות מחשב נייד או נייח ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפונים ניידים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

2.3.    החברה ממליצה כי תקרא את תנאי השימוש בעיון לפני השימוש בשירותי החברה, מאחר והרישום והשימוש בשירות מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות. הנך מאשר, כי הסימן 'אני מסכים' ולחיצה על הכפתור בעמוד ההרשמה ובכל מקום אחר בו הינך נדרש לכך, יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאיהם וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה, בכל הקשור לתנאי השימוש.

2.4.    השירות מוצע למשתמשים במצב כמות שהוא (As-is) והמשתמש מסכים ומאשר, כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, דירקטורים המכהנים מטעמה, בעלי מניותיה ו/או סוכניה ו/או הפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם, ככל שייגרם, למשתמשים רשומים או לא רשומים כתוצאה מן השימוש בשירות,לרבות נזקים ישירים, עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן הכנסות ו/או אובדן רווחים וכיוצ"ב.

2.5.    תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

3.     הוראות כלליות בדבר השימוש בשירות

3.1.    כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, בשירות, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים במערכת, הינן של החברה.

3.2.    המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום,איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית, והכלבכל מדיה שהיא.

3.3.    ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לשירות, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

3.4.    מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפיכל דין, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש בשירות, או בכל חלק ממנו, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש ו/או מהתחייבויותיו על פי ההסכמים (ככל שנחתמו); (ג) מעילה באמון החברה, לרבות הזנת ו/או העברת מידע שגוי בעת ההרשמה או לאחר מכן; (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של השירות; (ה) המשתמש נכנס להליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוקו/או כל הליך דומה.

4.     התחייבויות המשתמש

4.1.    המשתמש מצהיר, מתחייב ומסכים כי הוא קרא בעיון את תנאי השימוש ומבין אותם ומסכים להם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם.

4.2.    המשתמש מתחייב להשתמש בשירות בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לשירות, כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש בשירות.

4.3.    המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בשירות למטרות בלתי חוקיות.

4.4.    המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בשירות, ו/או מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר.

4.5.    המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שלהחברה, במקרים בהם החברה תחשוש, כי השימוש של המשתמש בשירות אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש בשירות, למנוע מהמשתמש גישה לשירות, ו/או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש בשירות לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

4.6.    מבלי לגרוע מכלליות האמור ובנוסף לו, יובהר כי המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק אשר יגרם לה כתוצאה מהשימוש בשירות על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו.

5.     הגנת הפרטיות

5.1.    החברה מודעת לחשיבות הגנת הפרטיות והחשיבות של צנעת הפרט של המשתמשים בשירות ובהתאם פועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, והכל בכפוף ועל פי מדיניות הפרטיות של האתר.

6.     זכויות יוצרים וקניין רוחני

6.1.    כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, בשירות, בדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות השירותים הניתנים במסגרת האתר, תוכנות, יישומ/ים, קוד מחשב וכיו"ב, הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain Name) ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן: "החומר המוגן") מוגנים, בין היתר, על-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. החומר המוגן הוא קניינה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את החומר המוגן.

6.2.    נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן החומר המוגן ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני הקיימות בחומר המוגן ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדין ובאמנות בינלאומיות, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

6.3.    למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירות ובתכנים השונים המוצעים בשירות. שימוש מסחרי ו/או עסקי מעבר לאמור בתנאי השימוש הינו אסור. למען הסר ספק, מובהר כי למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על המידע המצוי בשירות. אין לעשות בשירות או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. על אף האמור, יתכן כי השירות יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.

6.4.    אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן החומר המוגן בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם בשירות אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת החברה.

7.     סיכונים

7.1.    מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכותיה, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

7.2.    המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

7.3.    מובהר, כי השירות יינתן על ידי החברה בהתאם להנחיות המשתמש ו/או הנחיותיו של מי שנחזה למשתמש, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, על המשתמש להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בשמו. המשתמש מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה של נהלי אבטחת המידע כאמור.

7.4.    מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים שלהלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטתה, והיא עשתה מאמץ סביר למנעם:

7.4.1. כתוצאה מנסיבות שלחברה אין שליטה עליהן, או כתוצאה משביתה, הפרעה מאורגנת, עיצומים או אירועים אחרים, אשר אינם פליליים, הנוגעים לעובדיה, כולם או חלקם;

7.4.2. תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;

7.4.3. "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש בשירות, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהשירות (ככל שבוצעה הורדה כאמור) וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של החברה או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה;

7.4.4. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירות או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת המכשיר באמצעותו הנו משתמש בשירות לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירות, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לו או לחברה בקשר לכך.

7.5.    מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המשתמש בנוגע למכשיר דרכו המשתמש עושה שימוש בשירות, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שהמשתמש עשוי לבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

8.     הגבלת אחריות החברה

8.1.    החברה לא תישא בשום אחריות במפורש או מכל לא,לרבות תשלום בגין דמי נזק ישירים או עקיפים אשר ייגרמו למשתמש או לכל צד ג', לרבות תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים אשר ייגרמו כתוצאה משימוש או אי-שימוש בשירות. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל תביעה בנדון.

8.2.    אחריות הצדדים תהיה בהתאם לכל דין. אך מובהר כי המשתמש אחראי לעמידה בכל הוראות הדין הקשורות בשימוש בשירות. בנוסף, המשתמש יהיה אחראי על נזקים אשר ייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש.

8.3.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות או חבות אשר תנבע מהפרת הוראות כל דין על ידי המשתמש, ואלה יחולו על המשתמש באופן בלעדי ומוחלט.

8.4.    מובהר כי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אשר בוצע על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ואשר מקורו ברשלנות ו/או באי מילוי ו/או כל חריגה מתנאי השימוש.

8.5.    החברה אינה מתחייבת כי השירות יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות השירות לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי-התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים בשירות, מכל סיבה שהיא.

8.6.    הצפייה והשימוש בשירות ובתוכנו, הינם באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בשירות.

8.7.    החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על-ידי משתמש לשירות במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של השירות.

 

9.     שונות

9.1.    החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, בשירות, וכן בלא להזדקק להסכמת המשתמשים. המשתמשים אינם רשאים להעביר, להמחות או לשעבד זכויותיהם לפי תנאי השימוש ו/או כל כתב תנאים לצד שלישי, אלא לאחר קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

9.2.    החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי שימוש אלה, החברה תודיע על שינויים אלה על-ידי פרסום תנאי השימוש המעודכנים בשירות ודי יהיה בכך כדי שהעדכונים ייכנסו לתוקף. על כן, החברה ממליצה למשתמשים בשירות לעיין בתנאי השימוש לעיתים קרובות.

9.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

9.4.    כל הרישומים בספרי/מערכות החברה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי החברה, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם ולנכונות הפרטים הרשומים בהם.

9.5.    המשתמש מסכים שתשדורת מידע לשירות או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

9.6.    הפעילות בשירות זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש בשירות, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לשירות זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

9.7.    היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים, ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

9.8.    בשאלות או בבעיות הקשורות בשירות יש לפנות לחברה באמצעות מייל בכתובת sales@tigisolar.com, ולציין את פרטי המשתמש המלאים ופרטי ההתקשרות עמו (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני).

מדיניות פרטיותהצהרת נגישותחזרה לעמוד הבית

התקדמו למערכות חימום המים המתקדמות מבית תיגי

רחוב המכונאי 3, הוד השרון
למידע נוסף אודות מגוון פתרונות חימום המים של תיגי, מלאו פרטיכם, ואחד מנציגנו ישוב אליכם בהקדם.
תודה, פרטיך התקבלו.
אחד מנציגנו ישוב אליך בהקדם.
אנא בדקו את השדות המסומנים