Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
התקדמו לתיגי

מדיניות פרטיות

תיגי בע"מ ("החברה״) מתייחסת בכבוד לפרטיות שלך. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה חלק מתנאי השימוש באתר וההוראות האמורות בתנאי השימוש באתר, לרבות ביחס לפטור מאחריות, סמכות השיפוט והדין החל יחולו גם על מדינות פרטיות זו והקשור אליה. למונחים שלא מוגדרים במדיניות הפרטיות במפורש תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש באתר. הגישה לאתר, כולו או מי מחלקיו, לתוכן והשימוש במי מהם, ובכלל זאת בשירותים השונים המוצעים באתר לרבות כלים מקוונים מעיד על הסכמת המשתמש לאמור במדיניות הפרטיות ויתר התנאים.

מדיניות הפרטיות מתארת את האופן בו האתר מעבד ושומר מידע (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ("חוק הגנת הפרטיות") אודות משתמשים ("מידע משתמש"). ההסכמות שהינך נותן ביחס למידע לפי מדיניות פרטיות זו יחולו(ככל שהדבר נדרש לפי דין) גם ביחס לכל נתון אודותיך שהאתר אוסף, שומר או מעבד (כדוגמת נתוני המשתמש כפי שיוגדרו בהמשך).

1.    איסוף מידעים באתר

1.1    במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר, או בכל עת שתיצור עמנו קשר במסגרת מתן השירותים בכל דרך שהיא, הנך עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך אשר יאספו על ידינו, לרבות שם, כתובת דוא"ל, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. פרטים אלה הינם חלק ממידע המשתמש.

1.2    לא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור לנו מידע זה, והמידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. יחד עם זאת במידה ולא תמסור מידע כאמור, יתכן ולא ניתן לספק לך תכנים ו/או שירותים מסוימים. בנוסף נהיה רשאים למנוע ממך לגלוש באתר או באזורים מסוימים בו, או מלהשתמש בשירותים שונים, וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

2.    שימוש במידע

2.1    האתר אוסף את המידע לצורך מטרותיו העסקיות, ובין היתר לצורך המטרות שלהלן:

2.1.1       על מנת להפעיל ולנהל את האתר, התכנים והשירותים המוצעים בו;

2.1.2       על מנת לספק לך את השירותים, התכנים והמוצרים שביקשת שנספק לך ו/או אלה הזמינים באתר.

2.1.3       על מנת לשפר ולהעשיר את התכנים השירותים והמוצרים של האתר וליצור תכנים, שירותים ומוצרים חדשים;

2.1.4       לשמור עם המשתמשים על קשר ולשלוח עדכונים ותכנים שונים;

2.1.5       לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאים.

2.2    הפרטים והמידע אודותיך יימסרו לצדדים שלישיים, ככל שהדבר נדרש לשם המטרות האמורות לעיל. בין היתר האתר רשאי להעביר לצדדים שלישיים את מידע המשתמש במקרים המפורטים להלן:

2.2.1       לצורך אחסנתם בשרתים בהם עושה האתר שימוש.

2.2.2       בקשר עם מוצרי צד שלישי שהם מספקים.

2.2.3       במקרה שלדעת האתר, תפר את מי התנאים, דין או זכויות צד שלישי או שתבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

2.2.4       אם תתקבל בידי האתר הוראה מאת רשות כלשהי (לרבות צו שיפוטי) המורה לו למסור נתונים ממידע המשתמש לאותה רשות ו/או לצד שלישי.

2.2.5       בקשר עם מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין האתר או מי מטעמו;

2.2.6       במקרה שהאתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;

2.2.7       מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או כל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.

2.2.8       במסגרת מיזוג האתר ו/או מכירת פעילות עסקית מסוימת עם צדדים שלישיים.

3.    יתכן והאתר יאסוף נתונים גם במהלך השימוש באתר ו/או התכנים, נתונים שאינם מזהים את המשתמש באופן ישיר, לרבות נתונים סטטיסטיים, מצרפיים, מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש (להלן: "נתוני משתמש"). נתוני המשתמש וכן כל מידע, תובנה, תוכן, שירות או מוצר הקשור אליהם ו/או שיפותח בקשר עמם, הינם קניינו הבלעדי של האתר. למשתמש אין והוא מוותר על כל זכות בקשר עם האמור (לרבות זכות לתמורה כלשהי).

4.    העברת מידע מחוץ לישראל

יתכן והאתר יבחר להעביר את מידע המשתמשים מחוץ לישראל או ייתן גישה למידע על משתמשים לצדדים שלישיים מחוץ לישראל. לאותם צדדים שלישיים ו/או מדינות יתכן ויהיו חוקים המגנים בצורה פחותה על פרטיות המשתמשים וכל משתמש מוותר על כל טענה בקשר עם העברה או מתן גישה כאמור.

5.    זכויות המשתמש

לצורך בדיקה ומימוש זכויות משתמשים בקשר עם מדיניות פרטיות זו (לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת), יש לפנות ל: sales@tigisolar.com

6.    דיוור פרסומי

יתכן והאתר יבחר לשלוח למשתמש תכנים שלדעתו עשויים לעניין את המשתמש (לרבות דברי פרסומת כהגדרתם חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982), לרבות בדרך של דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות). המשתמש יכול לבקש שתכנים כאמור לא ימסרו לו כאמור לעיל. בנוסף תינתן האפשרות להימחק מרשימת התפוצה לתכנים אלה כאמור בדין.

7.    אתרים חיצוניים

האתר עשוי לכלול קישורים למוצרי צד שלישי השימוש במוצרים אלה כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם.

8.    אבטחת מידע

האתר משקיע משאבים לא מבוטלים באבטחת מידע המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותו להבטיח שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידיו, ובכפוף להוראות כל דין, הוא לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם עקב חדירה בלתי מורשית למידע זה או למערכות מחשב בהן הוא מאוחסן.

9.    שינויים

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית.  שאלות בנוגע לתנאי השימוש ו/או למדיניות פרטיות זו, או פניות בנוגע לעיון, תיקון או מחיקת המידע האישי שלך, יש להפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: sales@tigisolar.com

תנאי שימושהצהרת נגישותחזרה לעמוד הבית

התקדמו למערכות חימום המים המתקדמות מבית תיגי

רחוב המכונאי 3, הוד השרון
למידע נוסף אודות מגוון פתרונות חימום המים של תיגי, מלאו פרטיכם, ואחד מנציגנו ישוב אליכם בהקדם.
תודה, פרטיך התקבלו.
אחד מנציגנו ישוב אליך בהקדם.
אנא בדקו את השדות המסומנים